Istotne wyroki w sprawie frankowiczów

Zawierając z bankiem umowę o długoterminowy kredyt, zawsze trzeba dokładnie przeanalizować jej szczegóły. Niestety nie zawsze możemy przewidzieć też wszystkie skutki, podpisania takiej umowy. Najboleśniej odczuli to frankowicze, którzy zawierając umowę, najczęściej o kredyt hipoteczny, zostali pozostawieni sami sobie. Wiele osób postanowiło wejść na drogę sądową. Mimo że na początku wyroki sądowe zapadały na korzyść banków, to obecnie jest już inaczej. Coraz więcej osób wygrywa.

Wyrok frankowy, który otworzył drogę innym

Za przełomowy uznaje się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Państwa Dziubak (sygn. akt C-260/18). Wyrok Trybunału z 3 października 2019 roku dał nadzieję wielu Polakom. Państwo Dziubak wystąpili przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Postępowanie główne dotyczyło m.in. umów zawieranych z konsumentami, nieuczciwych warunków umownych, kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej oraz klauzuli odnoszącej się do określenia kursu wymiany walut.

Trybunał argumentując swoją decyzję, podkreślił w przedmiotowym orzeczeniu, że leży to w gestii frankowiczów, aby wyeliminować z umowy kredytu niedozwolone postanowienia, na mocy których kwota kredytu jak i jego raty są przeliczane do waluty obcej wg kursu ustalanego przez bank. Najważniejszą konsekwencją tego wyroku, jest to, że umowy o kredyt nie można uzupełnić o kurs rynkowy albo kurs średni NBP. To orzeczenie wiąże polskie sądy w postępowaniach wszystkich spraw zakładanych przez frankowiczów. Dopiero ten wyrok TSUE zmienił polskie orzecznictwo na korzyść frankowiczów.

Co można uzyskać wyrokiem sądu?

Najczęściej sądy wydając wyrok na korzyść frankowiczów, stwierdzają nieważność umów kredytowych indeksowanych do waluty obcej, w tym wypadku do CHF. Mogą też doprowadzić do tzw. odfrankowienia kredytu, a to oznacza m.in. likwidację klauzul abuzywnych dotyczących indeksacji kredytu do franków szwajcarskich. A to niesie za sobą różne skutki prawne. W tym możliwość otrzymania zwrotu nadpłaconych środków.

Warto tu wymienić wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2020 r. (sygn. akt XXV C 788/20). Na mocy tego wyroku została stwierdzona nieważność umowy kredytowej na skutek niemożności jej dalszego wykonywania. Z kolei sprawa likwidacji indeksacji kredytu do CHF została pozytywnie rozpatrzona na rzecz kredytobiorcy w dniu 31 sierpnia 2020 r przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt II C 1011/17). Są to choćby dwa wyroki, które potwierdzają, że banki nie zawsze mają rację.

Inne istotne wyroki sądów w sprawie frankowiczów

Ważnym wyrokiem polskiego sądu, który został wydany jako pierwszy po wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubak, jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 października 2019 r. (sygn. akt V Ca 289/19). W tym wyroku sąd uznał za abuzywną klauzulę indeksacyjną, która została zastosowana w umowie kredytowej zawartej w mBank S.A. Na mocy tego wyroku, na rzecz kredytobiorców został zasądzony zwrot nadpłaconej kwoty, która wynika z indeksacji kredytu do CHF.

mBank S.A. przegrał przed sądem wiele spraw, ale wyroki nie zawsze mają takie samo orzeczenie. Warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. (sygn. akt V ACa 567/18). W tym orzeczeniu do wyroku sąd podał, że umowa kredytowa zawarta z mBank S.A. w 2016 r. zostaje unieważniona. Według Sądu umowa indeksowana do CHF jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Umowy pseudowalutowe zostają unieważniane coraz częściej. Można znaleźć podobne wyroki wobec Santander Bank S.A. i Getin Bank S.A.

Od 2019 roku przybywa spraw w sądach dotyczących frankowiczów, a sprawy, które wcześniej zostały przegrane, teraz są na drodze apelacji. Zdecydowanie nie warto poddawać się i dalej spełniać warunki umowne, które są co najmniej niekorzystne. Warto poddać swoją umowę weryfikacji przez specjalistę oferującego pomoc Frankowiczom, który oceni, jakie ma ona zapisy i czy możliwe jest wystąpienie na drogę sądową i wygranie sprawy, jak w wypadku spraw wymienionych wyżej.Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z przyjętą polityką prywatności.